„Šią dieną laimingą Viešpats padarė..!“

Brangūs broliai ir seserys Kristuje,

                 Kristaus Prisikėlimo šventėje Bažnyčia iš visos širdies gieda velykinės psalmės atliepą: „Šią dieną laimingą Viešpats padarė…!“.

Jėzaus Prisikėlimas įvyko pirmąją savaitės dieną, labai anksti rytui brėkštant (plg. Lk 24,1). Savo Prisikėlimu Viešpats nušvietė pasaulio nuodėmės tamsą, kančia ant kryžiaus pelnydamas žmonijai išganymą ir kviesdamas visus žmones priimti išsigelbėjimą.

Kristaus Prisikėlimas – tai naujų laikų pradžia, naujos Dievo tautos – Bažnyčios – užgimimas.

Kristaus Prisikėlimas sudrebino pasaulio istoriją, atverdamas naujos – kitokios prasmės horizontą. Šis įvykis ypatingu būdu paliečia kiekvieną žmogų, sudrebindamas ir keisdamas jo gyvenimą. Tad Velykos šiandien yra ne tik Kristaus Prisikėlimo, bet drauge ir mūsų prisikėlimo šventimas. Juk krikščionis – tai žmogus, nuolat keliaujantis prisikėlimo keliu, kasdien prisikeliantis iš savo nuodėmių.

Brangieji, neužkietinkime šiandien savo širdžių, bet išgirskime Bažnyčios kvietimą dalyvauti Kristaus Prisikėlime ne stebėtojais, kritikais ar vertintojais, bet galiausiai patiems prisikelti ir kitus nuolat kelti.

Tik tuomet iš mūsų širdžių lyg upė išplauks galingas liudijimas: „Aš nemirsiu: gyvensiu ir skelbsiu Viešpaties darbus“ (Ps 118,17). Amen.

Viltingų ir Dievo malonėmis gausių šv. Velykų!

 

Sveikina Ignalinos, Vidiškių, Palūšės ir Linkmenų parapijoje tarnaujantys kunigai.

Šv. Velykos, 2016 m.