Paskutinį gegužės sekmadienį mūsų parapijoje buvo didelė šventė. Šventėme Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventę (Devintines) ir titulinius Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo atlaidus. Šv. Mišias aukojo ir Eucharistinei procesijai vadovavo Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas kunigas Saulius Bužauskas, jam talkino mūsų parapijos vikaras kun. Valentinas Dulko.

Džiaugėmės, kad nors ir turėdamas mažai laiko, mus aplankė ir pasveikino parapijos klebonas kun. Vidas Smagurauskas, vėliau išskubėjęs į Ignaliną.

Meldėmės, klausėmės Dievo Žodžio, kun. Sauliaus Bužausko homilijos apie Viešpaties mums dalinamą duoną, kuri yra jo Kūnas, dovanojantis mums save, apie meilę, bendrystę, dalinimąsi bendruomenėje. Kunigas papasakojo keletą pavyzdžių, kaip kartais daug turintiems žmonėms būna sunku dalintis, o turintis nedaug – mielai dalinasi, tuo praturtindamas kitus ir save.

Šv. Mišių metu prie Viešpaties altoriaus nešėme atnašas: degančias žvakes kaip Kristaus šviesos, šilumos, meilės simbolį ir padėką už vaikystę, puokštę baltų gėlių kaip tyrumo, klusnumo, nuolankumo simbolį ir skyrėme ją Dievo ir mūsų visų Dangiškajai Motinai – Švč. Mergelei Marijai, prašydami, kad Ji būtų mūsų įkvėpėja, paguoda ir viltis, kepalėlį kasdienės duonos skirtą Agapei kaip mūsų meilės, bendrystės ir mokėjimo dalintis ženklą, Eucharistinę duoną ir vyną kaip mūsų amžino gyvenimo šaltinį.

Gražiai giedojo parapijos choras, kunigui dalijant Šv. Komuniją, skambėjo jaunosios mūsų parapijos smuikininkės Elijos atliekamas kūrinys „Ave Maria“.

Po to bažnyčios šventoriuje giedant chorui vyko iškilminga Devintinių ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo atlaidų procesija su vėliavomis ir Švč. Sakramentu. Keturis kartus sustojome pagarbinti Eucharistinio Jėzaus prie gražiai gėlėmis išpuoštų altorėlių. Pirmąjį altorėlį puošė Rimšėnų kaimo, antrąjį – Maksimonių, trečiąjį – Vidiškių kaimo Sodų gatvės ir ketvirtąjį – Ignalinos gatvės tikintieji. Prie kiekvieno altorėlio kunigas giedojo Evangelijos ištrauką ir pasakė trumpą homiliją, kviečiančią pamąstyti, ką šiandien mums sako Dievo Žodis. Tą sekmadienį buvo giedamos visų keturių Evangelijų ištraukos. Prie pirmojo altorėlio iš Evangelijos pagal Matą, prie antrojo – pagal Morkų, prie trečiojo – pagal Luką ir prie ketvirtojo – pagal Joną.

Po Šv. Mišių padėkojome mūsų garbingam svečiui kunigui Sauliui Bužauskui ir nuo visų parapijiečių įteikėme dovanų: medaus, sūrį, kepalėlį keptos naminės duonos. Vikaras kun. Valentinas negailėjo gerų žodžių kunigui Sauliui, dėkojo jam ne tik už studijų Vilniaus kunigų seminarijoje metu iš šio kunigo gautą dvasinę patirtį, bet ir už jautrią ir tėvišką Jo širdį.

Vėliau visi šventoriuje skanavome Valdo Rakštelio virtos skanios žuvienės, kuriai žuvies ne pirmus metus paaukoja UAB Birvėtos tvenkinių vadovė Edita Brukštuvienė, dalinomės atsineštomis vaišėmis, bendravome, klausėmės muzikanto Vaclovo Macio atliekamų dainų.

Džiaugiamės kiekvieno žmogaus apsilankymu, bendra malda, kiekvieno žmogaus pagalba.

Dėkojame geradariams ir už viską dėkojame Dievui.

Kviečiame pasigrožėti šventės akimirkomis.