Mama,

Tu tikėjimą mokei auginti,

Kaip gležną daigelį tausot,

Dievo tiesą visuomet branginti,

Niekuomet ir vilties nenustot.

Mama,

Tavo meilė visuomet mums žydi

Ir vis veda geriausius vaisius,

Tavo akys kasdieną mus lydi,

Per gyvenimo vingius klaidžius.

(V. Kaknevičius)

 

Motinos diena

2017 m. gegužės 7 d.,  Gerojo Ganytojo sekmadienį , kuris šiais metais sutapo su Motinos diena, meldėmės už gyvas  mamas, už močiutes, dėkojome joms už gyvybės dovaną, dėkojome Dievui už joms suteiktą malonę-būti mama. Mama savo vaikeliui taip pat yra kaip Gerasis Ganytojas. Kiekvienas kūdikėlis  atpažįsta savo rūpestingos, mylinčios mamytės balsą ir jo klauso, o išgirdęs nurimsta. Mamos meilę, jos perteiktą mums išmintį, kantrybę, pasiaukojimą  geriausiai imame  vertinti ir suprasti tik būdami užaugę, patys  sukūrę šeimas.

Šventas Mišias sekmadienį  aukojo vikaras  kun. Aleksandr Gaičauskas, Dievo žodį skaitė Simonas ir Faustina, visuotinę maldą-Rita. Po šv. Mišių kun. Aleksandras palaimino visas mamas ir pakvietė pasiklausyti koncerto, skirto  mylimoms mamytėms, močiutėms, kurį joms dovanojo  parapijos vaikai-Ignalinos Miko Petrausko vaikų muzikos mokyklos auklėtiniai. Taip jie išreiškė savo meilę, pagarbą ir atsidėkojimą mamytėms, močiutėms. Skambėjo Stasės ir Dovilės skaitomos eilės, vaikų atliekami muzikiniai kūriniai. Smuiku griežė Kamilė, klarnetu grojo Adas, akordeonu-Tauras, muzikinį kūrinį „Ave Maria“, skirtą Švč. Mergelei Marijai-Dievo ir mūsų visų Dangiškajai Motinai,  smuiku atliko Elija,  o koncerto pabaigą vainikavo brolių Simono ir Jokūbo akordeonu atliekami muzikiniai kūriniai, vikaro kun. Aleksandro padėka vaikams už nuoširdų koncertą, gražūs ir prasmingi palinkėjimai motinoms.