2018 m. gegužės 13 d. Vidiškių parapijoje buvo ypatinga ir džiugi, nes šventėme Šeštines- Kristaus Žengimo į Dangų šventę, taip pat sekmadienį aštuoni vaikai pirmą kartą priėmė į Eucharistinį Jėzų savo širdeles. Prieš tai, šeštadienį, jie atliko pirmąją išpažintį, susitaikę su Dievu, tyromis širdimis ir pasipuošę baltomis albomis išsirikiavo šventoriuje. Visus pasveikino ir palaimino mūsų parapijos klebonas, o vaikai paprašė tėvelių juos palaiminti prieš šį labai svarbų ir reikšmingą įvykį. Po palaiminimo, lydimi tėvų ir artimųjų, iškilmingai žengė į gražiai išpuoštą, alyvomis kvepiančią bažnyčią.

Šv. Mišias aukojo mūsų parapijos klebonas kun. Vidas Smagurauskas, kaip visada gražiai giedojo mūsų parapijos choras (vad. Valentina Sinkevič). Šv. Mišių metu Beatričė ir Ridas skaitė šv. Rašto skaitinius, Erika ir Agnė-visuotinę maldą, atnašų komentarą-Erikos mamytė. Iškilmingos atnašų procesijos metu vaikai ir jų tėveliai nešė atnašas: Vitalijus-pažymėjimus Pirmajai Komunijai atminti kaip vaikų troškimo priimti Jėzų į savo širdis ženklą, Austėja ir Nojus-vaisius kaip vilties ir tikėjimo ženklą, nes tik su Dievo malone mūsų gyvenimai gali būti prasmingi ir atnešti šimteriopų vaisių, Beatričės ir Nojaus mamytės-kasdienę duoną kaip vienybės, meilės ir mokėjimo dalintis ženklą, Rido tėtis ir mama-Šventų Mišių aukai skirtą Eucharistinę duoną ir vyną.

Pamokslo metu klebonas kalbėjo, kad nebūtina vykti kažkur toli ieškoti Dievo, Dievas visada yra su mumis, Jis yra ir mūsų parapijos bažnyčioje. Kvietė visus kitame žmoguje matyti Dievo veidą, su pagarba ir meile tarpusavyje bendrauti, kuo dažniau dalyvauti Šventose Mišiose savo parapijos bažnyčioje ir patirti Dievo buvimą bei Jo teikiamas malones.

Vaikai su džiaugsmu pirmą kartą priėmė Eucharistijos sakramentą, kuriam rengėsi nuo spalio mėnesio. Po palaiminimo klebonas visiems vaikams išdalino pažymėjimus Pirmajai Komunijai atminti ir po mažą kepalėlį duonos, pakvietė vaikus bendrai nuotraukai prie bažnyčios altoriaus. Vėliau visi vaikai dar fotografavosi su savo tėveliais, krikštatėviais, močiutėmis ir seneliais.

Džiaugsmu spindėjo vaikų ir jų artimųjų akys. Įvykęs pirmasis vaikų susitikimas su Jėzumi yra tik didelio kelio pradžia. Nuoširdžiai linkime vaikams kuo dažniau įsileisti Jėzų į savo širdis.

Stasė Baronienė