Gruodžio viduryje Ignalinos Švč. M. Marijos gimimo parapijos vaikų dienos centras Eldoradas sulaukė skambučio iš Vilniaus Šv. Jonų bendruomenės. Bendruomenės nariai įsipareigojo išpildyti slapčiausias vaikų svajones. Centrą lankantys vaikai surašę savo svajones, jas išsiuntę į Vilnių su nekantrumu ėmė laukti tos dienos, kada galės džiaugtis dovanomis.

Vilniaus Šv. Jonų bendruomenės ateitininkų kuopos nariai su iniciatore Aiste priešakyje į Ignaliną atvyko traukiniu sausio 8 – osios popiete. Svečius sutikome stotyje, susipažinome ir rodėme kelią iki bažnyčios, nes jie Ignalinoje lankėsi pirmą kartą. Vaikų dienos centre jau laukė vaikų tėveliai, jaunesnieji broliukai ir sesutės. Svečiai iš Vilniaus atsivežė vaikams paruoštą programą ir žinoma pilnus krepšius dovanų. Po susipažinimo žaidimų visa Carito bendruomenė ėjome švęsti Šv. Mišių. Mišių pradžioje Ignalinos parapijos klebonas Vidas Smagurauskas padėkojo svečiams ir jų bendruomenės nariams už kilnios, prasmingos ir reikalingos idėjos įgyvendinimą. Šventose Mišiose klausėmės Dievo žodžio, šlovindami Viešpatį giedojome giesmes.

Po Šventų Mišių vėl sugrįžome į vaikų dienos centro patalpas. Svečiai iš po eglutės traukė dovanas. Vaikai spindinčiomis akimis apžiūrinėjo jas ir dėkojo. Jie deklamavo eilėraščius, dainavo, šoko. Neliko nuskriausti ir mažieji. Šv. Jonų bendruomenės nariai įdėjo dovanų ir jiems. Tądien dovanomis tarsi snigo. Parapijos klebonas visiems vaikams ir svečiams įteikė dovanėles, kurias bažnyčioje buvo palikęs Kalėdų Senelis. Kaip padėkos už gerumą simbolį svečiams įteikėme Carito žvakutes, kurias įdėjome į mamų rankomis pagamintas dėžutes.

Nuoširdžiai dėkojame Vilniaus Šv. Jonų bendruomenės nariams, ateitininkų kuopai, visiems geros valios žmonėms, kurie prisidėjo prie šios prasmingos, gražios idėjos įgyvendinimo.

Gerumui nebeegzistuoja nei ribos, nei atstumai. Tereikia šalia savęs pastebėti stokojantį, liūdną, vienišą, sergantį, neišgirstą, neišdrįstantį paprašyti pagalbos, tada ir mūsų ir šalia esančio akyse suspindės šviesa kaip ji spindėjo vaikų akyse tą vakarą.

Janė Juršėnienė
Ignalinos Švč. M. Marijos gimimo parapijos
Vaikų dienos centro Eldoradas vadovė