Antradienį, kovo 13-ąją, 12 val. suskambo Visų Šventųjų bažnyčios varpai kviečiantys švenčioniškius ir svečius melstis už kunigą Genriką Juzefą Blaževič, kurį Viešpats pasišaukė į dangiškąją Tėvynę… Į pilną Visų šventųjų bažnyčią, procesijos būdu prie altoriaus susirinko gausus būrys Vilniaus arkivyskupijos kunigų. Pamaldose dalyvavo Ignalinos dekanas kunigas Vidas Smagurauskas, Varėnos dekanas kunigas Justinas Aleknavičius, Šalčininkų dekanas monsinjoras Vaclav Volodkovič. Šv. Mišių koncelebrai vadovavo vyskupas Arūnas Poniškaitis, o prasmingą ir jautrų pamokslą pasakė vyskupas Darius Trijonis. Dievo žodį skaitė ir vyskupams patarnavo Vilniaus kunigų seminarijos propedeutinio kurso studentai, atvykę į velionio laidotuves kartu su savo vadovu diakonu Gabrieliumi Satkausku ir dvasios tėvu kunigu Valentinu Šiuša. Mišių metu giedojo parapijos didysis choras, vadovaujamas vargoninkės Jolitos Budrytės-Abromavičienės. Pamaldoms pasibaigus jautrų žodį tarė domininkonų ordino vyresnysis brolis Slavomir Brzozecki OP. Parapijos klebonas kunigas Medardas padėkojo abiems vyskupas, gausiai susirinkusiems broliams kunigams, propedeutinio kurso studentams, parapijos choristams, Švenčionių rajono tarybos nariams, Švenčionių seniūnijos seniūnei Inai Sinienei ir seniūnijos darbuotojams, padėjusiems tinkamai pasiruošti laidotuvėms, sutvarkant bažnyčios šventorių.

Po liturginių apeigų ir maldų prie velionio kunigo Genriko Juzefo Blaževič, karstas su žemiškaisiais palaikais procesijos būdu atneštas į laidojimo vietą bažnyčios šventoriuje. Vyskupas Darius Trijonis pašventino kapo duobę ir žemiškuosius palaikus atidavus žemės prieglobstin, visus pamaldų dalyvius pakvietė bendrai maldai. Pabaigoje skambėjo tradicinės „Viešpaties angelas“ ir „Marija, Marija…“ giesmės.

Amžinoji šviesa jam tešviečia, Viešpatie!