Strūnaičio šv. ap. Petro ir Povilo parapijos klebonas kun. Aldas Čeponis šventė savo 70-ąjį gimtadienį. Šv. Mišiose, kurios buvo aukojamos Ignalinos Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, dalyvavo  penkiolika Ignalinos ir Švenčionių dekanatų kunigų. Pamokslą pasakė Mielagėnų parapijos klebonas kun. Marius Savickas… Pamokslininkas kalbėjo apie Šviesą ir tamsą. „Kristaus šviesa nušvietė pasaulio tamsą, kad išgelbėtų žmones…bet ne visi priėmė Šviesą, nes jų darbai buvo tamsūs. Šviesos nešėjais Kristus pasirinko apaštalus, kunigus…Šią tikėjimo šviesą jubiliatas skleidžia jau 40 metų. Jis  neša Kristaus Evangelijos šviesą savo aplinkoje. Nuo 1976 metų Švenčionyse, po metų Vilniaus šv. ap. Petro ir Povilo bažnyčioje, dar po metų Pabradėje, vėliau Kaltanėnuose, Linkmenyse, Dūkšte, Daugėliškyje, Strūnaićio parapijoje…Jubiliatas daugumą metų praleido Ignalinos kraštuose. Darbavosi sielų išganymui tyliai, ramiai…Jubiliatas neieškojo garbės, nelaukė pripažinimo, bet skelbė Kristaus Evangelijos šviesą ir tiesą visų žmonių gerovei…Mes čia esame, kad palaikytume jį malda ir kunigiškąja bendryste“… Po Mišių jubiliatą sveikino Daugėliškio, Kaltanėnų, Dūkšto parapijų atstovai, Ignalinoje gyvenanti sesuo Zita, dukterėčia Loreta su dukromis Abigaile ir Aristide. Ignalinos parapijos choras sugiedojo Ilgiausių metų. Ad multos Annos.