Vienoje iš savo audiencijų popiežius Pranciškus kalbėjo apie Susitaikinimo Sakramentą. Popiežius pabrėžė kelius aspektus. „Visų pirma turime atsiminti, – sakė popiežius Pranciškus, – kad nuodėmių atleidime pagrindinė veikėja yra Šventoji Dvasia. Prisikėlęs Jėzus, pirmą kartą pasirodęs apaštalams, tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“ (Jn 20,22-23). Tačiau prieš tai, prie Šventosios dvasios suteikimą, Jėzus parodė apaštalams žaizdas savo rankose, kojose ir šone. Šios žaizdos yra mūsų išganymo kaina. Ir šią akimirką danguje Jėzus rodo Tėvui savo žaizdas, kuriomis mus išvadavo. Savo žaizdų galia jis mums atleidžia nuodėmes.

Antrasis popiežiaus paliestas Atgailos sakramento aspektas: Nuodėmių atleidimo galią Jėzus suteikė apaštalams. Kaip tai įmanoma? Dievas, be galo gailestingas, atleidžia kiekvienam žmogui, tačiau Jis pats norėjo, kad priklausantieji Kristui ir jo Bažnyčiai atleidimą gautų tarpininkaujant bendruomenės tarnams. Tarpininkaujant apaštališkajai tarnystei mane pasiekia Dievo gailestingumas, atleidžiamos mano kaltės ir man suteikimas džiaugsmas. Jėzus nori, kad susitaikinimas būtų išgyvenamas bažnytiškai, bendruomeniškai. Daugelis žmonių nesupranta atleidimo bažnytiškumo, nes dominuoja individualizmas, subjektyvizmas, paveikę ir krikščionis. Aišku, Dievas atleidžia kiekvienam besigailinčiam nusidėjėliui, tačiau krikščionis yra surištas su Kristumi, o Kristus yra susivienijęs su Bažnyčia. Mes, krikščionys, esamame labiau apdovanoti ir tuo pat metu labiau įpareigoti: mes nuolankiai naudojamės bažnytine susitaikinimo tarnyste.

Ir galiausiai dar vienas aspektas: kunigas yra nuodėmių atleidimo įrankis. Bažnyčioje Dievo dovanojamas atleidimas, mums suteikiamas per mūsų brolio kunigo tarnystę. Jis yra žmogus, kuriam irgi reikia Dievo gailestingumo. Ir kunigai, ir vyskupai turi eiti išpažinties. Visi esame nusidėjėliai. Ir popiežius kas penkiolika dienų atlieka išpažintį, nes ir popiežius nusidėjėlis. Nuodėmklausys išklauso ką jam sakau, man pataria, suteikia atleidimą, – kalbėjo popiežius Pranciškus. Kartais girdime žmones sakant, kad jie nuodėmes išpažįsta Dievui… Taip Dievas visada tave girdi, bet Susitaikinimo sakramente jis siunčia pas tave brolį nešiną atleidimu, Bažnyčios vardu suteikia atleidimo tikrumą. […]

Neužmirškime, – sakė Šventasis Tėvas katechezės pabaigoje, – kad Dievas niekada nepavargsta mums atleisti, kad kunigo tarnystei tarpininkaujant, Jis mus apkabina, pakelia, pastato ant kojų, kad galėtume vėl keliauti. Toks yra mūsų gyvenimas: suklupus vėl keltis ir eiti pirmyn“.

 

 

Paimta iš: http://lzinios.lt/lzinios/pasaulis/popiezius-pranciskus-einu-ispazinties-kas-penkiolika-dienu/167951/
© Lietuvos žinios